Menu

1.1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Op papier en de afnemer (consument of zakelijke afnemer). Tenzij Op papier uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden. Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden. 


Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen Op papier en de koper voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.2 Prijzen en aanbiedingen
Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. 
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Op papier bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.

Op papier kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

1.3 Verzendkosten
De verzendkosten voor bestellingen binnen Nederland zijn gratis. De verzendkosten voor bestellingen naar het buitenland zijn in overleg te bepalen.

1.4 Leveringen
Op papier streeft er naar om alle bestellingen binnen 1-3 werkdagen doch uiterlijk 1 week na ontvangst van de betaling te verzenden, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 1 week na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres.

Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 1 week via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. 


Op papier is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.
Op papier is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Op papier betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van Op papier worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

1.5 Betalingsmogelijkheden
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL. Op papier accepteert IDEAL betalingen van Nederlandse banken.

U kunt het verschuldigde bedrag ook per acceptgiro overmaken aan Op papier op bankrekeningnummer
NL33RABO0103059148. Na ontvangst van het bedrag, worden de artikelen aan u geleverd. 

1.6 Reclamatie & Retourneren
Op papier doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hier uiterlijk 72 uur na ontvangst per email van op de hoogte te stellen. Op papier zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen. Indien er binnen 7 dagen door Op papier geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Op papier er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

Koper heeft geen recht de door Op papier geleverde artikelen te retourneren.


1.7 Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Op papier, voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Op papier is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

Op papier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Op papier.

De aansprakelijkheid van Op papier is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Op papier, dan wel tussen Op papier en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Op papier, is Op papier niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Op papier.

1.8 Overmacht
Op papier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Op papier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Op papier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Op papier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Op papier het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden. 

1.9 Privacy
Op papier respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.

De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van uw bestelling.

Op papier maakt gebruik van cookies. Deze cookies kunt u aan het begin van uw bezoek bovenaan de website accepteren. Op papier maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Op papier maakt gebruikt van de volgende cookiesdoeleinden: functionele cookies, tracking cookies en social media cookies. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie statement.

1.10 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens
Op papier/Lise Hubers
Contact: info@op-papier.nl
KvK:
56427638
BTW-nummer: NL126156955B01

© 2016 - 2019 Op papier | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel